جنگ ترامپ علیه اقتصادهای جهان

بزودی عملکرد ترامپ در جریان یک جنگ را مشاهده خواهیم کرد؛ هرچند این جنگ شاید فقط جنگی تجاری باشد.
جنگ ترامپ علیه اقتصادهای جهان

التزام – رئیسجمهور آمریکا از تصمیم خود برای وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات آلومینیوم به این کشور خبر داده است. با وجود مخالفت مشاوران ارشد ترامپ و حتی جمهوریخواهان کنگره این تصمیم گرفته شده است و به نظر میرسد منجر به بروز جنگ تجاری بین آمریکا و چین و دیگران خواهد شد. پیشتر نیز دولت آمریکا تعرفههای سنگین ۲۰ تا ۵۰ درصدی بر پنلهای خورشیدی و ماشینهای لباسشویی وارداتی وضع کرده بود.

در واقع ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا گفته است: «ما همین الان هم در حال جنگ هستیم فقط ترامپ است که تیر اول را شلیک کرده است.»

شاید مقایسه جنگ تجاری با یک جنگ واقعی درست به نظر نرسد اما جنگهای تجاری نیز همچون جنگهای واقعی نتایج و اثرات مخرب و ویرانگر و پیش بینی ناپذیری به دنبال دارند بویژه آن که ترامپ یک طرف ماجرا باشد. تمایل وی برای تلافی کردن و دادن پاسخ سنگینتر به هر اقدامی میتواند فوقالعاده خطرناک باشد.

اما واکنش چین و اتحادیه اروپا به اقدامات جنگی آمریکا در حوزه تجارت در چه سطحی خواهد بود؟ اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات تعرفهای آمریکا علیه کالاها و محصولات خود درحال بررسی فهرست کالاهای وارداتی از آمریکاست. موتورسیکلتهای ساخت شرکت هارلی دیویدسون و مشروبات الکلی اولین قربانیان سیاست جدید ترامپ خواهند بود. سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۵۴ میلیون دلار مشروبات از آمریکا به اروپا صادر شده است. کالاهای کشاورزی مثل پنیر، آب پرتقال، گوجهفرنگی و سیبزمینی نیز در فهرست احتمالی تلافیجویانه اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت.

کمیسر تجاری اتحادیه اروپا در این باره گفت: اتحادیه اروپا آماده است در برابر اقدامات تجاری محدودکننده آمریکا واکنشی سریع و متناسب از خود نشان دهد. ما در روزهای آینده شکایتی را علیه اقدامات آمریکا به سازمان تجارت جهانی ارائه خواهیم کرد. وی افزود: اتحادیه اروپا سالها متحد امنیتی نزدیکی برای آمریکا بوده است. اما وقتی ببینیم صنعتمان با اقدامات غیرعادلانه آمریکا در معرض خطر قرار گرفته و فرصتهای شغلی اروپاییان به خطر افتاده، ساکت نخواهیم نشست.

اقدام تلافی جویانه چین بهدلیل حجم بالای تجارت بین دو کشور و وابستگی کشاورزان آمریکایی به بازار چین میتواند سنگینتر باشد. وزارت بازرگانی چین هم اکنون مشغول بررسی امکان کاهش واردات ذرت در واکنش به محدودیتهای تعرفهای گذشته آمریکاست. نیکلاس لاردی، کارشناس موسسه اقتصادبینالمللی پیترسون تصمیم چین برای وضع تعرفه بر واردات ذرت از آمریکا را تیری بر قلب کشاورزی آمریکا دانسته و گفته است در پی وضع تعرفههای فولادی و آلومینیومی از سوی آمریکا باید منتظر پاسخهای جدیتر از سوی چین باشیم.

تصمیم اخیر ترامپ برای وضع تعرفههای ۲۵ و ۱۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم برای چینیها بسیار تحریک آمیز بوده است هرچند تنها ۲ درصد کل واردات فولاد آمریکا از چین تامین میشود. این تصمیم وقتی اعلام شد که لیو هی، دستیار ارشد رئیسجمهور چین در واشنگتن به سر میبرد تا دولت آمریکا را مجاب کند از سیاست وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی دست بردارد.

آنچه مسلم است چین در برابر محدودیتهای تعرفهای آمریکا واکنشی سختتر و شدیدتری در مقایسه با متحدان اروپایی آمریکا از خود نشان خواهد داد. اما اگر تردیدی در مورد واکنش و مقابله به مثل اتحادیه اروپا داشته باشیم بدون تردید کوچکترین واکنشی با بزرگ ترین پاسخ ترامپ مواجه خواهد شد و این مسأله است که اوضاع را به سمت وخیمتر شدن سوق میدهد. ملانیا ترامپ در جایی گفته است که همسرش هرگونه عملی را ده برابر شدیدتر پاسخ میدهد. این رویکردی است که ترامپ در دوران فعالیتهای تجاری اش هم داشته است و اغلب نتیجه خوبی از آن گرفته است. اما او این رویکرد خود را در جریان تنشها و درگیریهای جدی امتحان نکرده است. او حدود یک سال بر جنگ افغانستان و جنگ با داعش مدیریت داشته است اما در هیچ یک از این دو مورد ارتش آمریکا با بازیگران قدرتمندی روبهرو نبوده است. چین اگر بخواهد میتواند ضربه اقتصادی سختی به آمریکا بزند و رئیسجمهور کنونی چین که به شکلی فزاینده در حال افزایش قدرت خود است براحتی میتواند چنین کاری را انجام دهد.

اگر او این کار را بکند واکنش ترامپ چه خواهد بود؟ هیچ کسی پاسخ این پرسش را نمیداند در عین حال مسلم است هرگونه واکنش و تنش بین دو کشور بر سر تعرفههای تجاری میتواند از مرزهای تجارت فراتر رود.

به هر ترتیب هرچه از ریاستجمهوری ترامپ میگذرد مواضع و رویکردهای وی مشخصتر میشود. اکنون واضح است که وی در آنجایی که پای منافع اقتصادی آمریکا به میان میآید هیچ احترام و ارزشی برای اصول و ارزشهای بینالمللی و حتی ملی قائل نیست. مسلما وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی یکی از ابزارهایی است که ترامپ برای پیشبرد منافع اقتصادی آمریکا مد نظر قرار داده است و حداقل تا سه سال آینده شاهد تصمیمات جدیدی از این دست خواهیم بود.

دولت ترامپ با استناد به وجود شکاف عمیق بین صادرات و واردات آمریکا معتقد است وضع تعرفههای تجاری بر کالاهای وارداتی به نفع اقتصاد این کشور است زیرا باعث افزایش مصرف کالاهای ساخت داخل میشود. طی سالهای اخیر واردات آمریکا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از صادرات این کشور بیشتر بوده است و همه سیاستهای تعرفهای ترامپ برای به صفر رساندن این رقم و حتی معکوس کردن آن بوده است. اما ترامپ تنها یک طرف ماجرا را دیده و به واکنش و مقابله به مثل کشورهای دیگر توجهی ندارد. واکنشی که میتواند در یک چرخه عمل و عکس العمل صورت بگیرد و منجر به جنگ تجاری و حتی بدتر از آن شود.

ترامپ؛ آغازگر جنگ تجاری اروپا و آمریکا

تصمیم رئیسجمهور آمریکا برای افزایش تعرفه واردات بر فولاد و آلومینیوم نشانهای از راه اندازی یک «جنگ تجاری» است که به نظر کارشناسان باعث اقدام تلافیجویانه دیگر کشورها خواهد شد.

تصمیم ترامپ، جنجال تازهای را میان ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان بویژه اتحادیه اروپا ایجاد کرد. این اقدام به حدی مهم و تاثیرگذار بود که اتحادیه اروپا را به واکنش واداشت تا اعلام کند در صورت افزایش تعرفهها، مقابله به مثل خواهد کرد.

هدف فرمان جدید ترامپ که قرار است تا چند روز دیگر اجرایی شود، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی آمریکا عنوان شده است. به همین دلیل کاخ سفید تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را به این کشور ۲۵ و ۱۰ درصد افزایش میدهد.ترامپ اعتقاد دارد چین و دیگر کشورها با تولید انبوه کالا، قیمتها را پایین آوردهاند و با این کار به اقتصاد و تولیدکنندگان آمریکایی ضربه میزنند.

اروپا در مقابل آمریکا

رئیسجمهور آمریکا روابط تجاری چین و دیگر کشورها را با آمریکا غیرعادلانه میداند و به همین دلیل این تصمیم را گرفته است. این سیاست با انتقاد و واکنش شدید مقامهای اروپایی روبهرو شد به گونهای که به اعتقاد اروپاییها تنش عمیقی را میان واشنگتن و نزدیکترین متحد آن ایجاد خواهد کرد.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم از اتخاذ سیاست مقابله به مثل سخن گفته است. همچنین یورکی کتاینن، معاون وی نیز نسبت به جنگ تجاری دو قدرت هشدار داد و آن را جنگی بدون برنده توصیف کرد.

اتحادیه اروپا میگوید به اقدام آمریکا در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی واکنش در خور توجهی نشان میدهد. به نوشته دیلی اکسپرس، یونکر اقدام ترامپ را مداخلهای توام با بی ملاحظگی برای محافظت از صنایع این کشور توصیف کرد.

الکساندر وینترشتین، سخنگوی کمیسون اروپایی هم میگوید: اروپا بیکار نمینشیند تا صنایع خود را با قوانین غیرعادلانه در خطر ببیند. ما نیز آرام اما استوار و به شکلی مناسب به این امر پاسخ میدهیم.

بازار فولاد جهان سیال است و تولید آن بیشتر از تقاضاست.حال اتحادیه اروپا احساس میکند هدف اصلی دستور جدید ترامپ قرار گرفته است و این خط مشی تاثیر چشمگیری بر صنایع قاره سبز دارد؛ یکی از مهمترین پیامدهای آن، آینده ۳۲۰ هزار فرد شاغل در این صنعت است. اروپا دو ماه قبل نیز به آمریکا هشدار داده بود ایجاد هر نوع مانعی در زمینه واردات کالا به آمریکا، با اقدام تلافیجویانه سریع بروکسل روبهرو خواهد شد. وزیر خارجه نروژ هم در واکنش به این تصمیم گفت: امنیت ملی توجیه خوبی برای ایجاد موانع تجاری نیست و میتواند به صورت غیر مستقیم نتایجی را برای آمریکا به بار آورد.

صادرکنندگان به آمریکا هم از این قانون ناراضی هستند. آلمان در میان صادرکنندگان بزرگ فولاد به آمریکا قرار دارد که در چند سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد صادرات فولاد خود را افزایش داده بود.علاوه بر این فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی بشدت به دنبال تلافی هستند. افزایش تعرفه واردات بسرعت تأثیر خود را بر اقتصاد آلمان نشان داد و به عنوان مثال، شاخص DAX آلمان در بازار فرانکفورت با ۲ درصد کاهش ارزش روبهرو شد. سرمایهگذاران دلیل این امر را آغاز جنگ تجاری بر سر صادرات آلمان دانستهاند. گذشته از انتقاد اروپاییها، سخنگوی سازمان تجارت جهانی هم اعلام کرد اگر هر یک از اعضا نسبت به اقدامات تعرفهای دیگر اعضا اعتراضی دارند، باید آن را به این سازمان عرضه کنند.

وی گفت: اگر فردی همچون رئیسجمهور آمریکا از ناعادلانه بودن شرایط سخن میگوید، نباید این اقدامات نامناسب را انجام دهد.

رئیس سازمان تجارت جهانی هم نسبت به شروع جنگ تجاری آمریکا و اروپا و پیامدهای آن هشدار داد. روبرتو آزودو، دبیرکل سازمان این تحولات را عاملی برای نگرانی آشکار دانست که در نهایت به نفع هیچ طرفی نمیتواند باشد.

ضرر برای آمریکا

تحلیلگران، افزایش تعرفه واردات کالا را از ابعاد سیاسی و اقتصادی به زیان ایالات متحده میدانند. کاهش وجهه بینالمللی و افزایش هزینههای تولید در آمریکا از مهمترین پیامدهای تصمیم تازه ترامپ بیان میشود.کارشناسان اعتقاد دارند، واشنگتن در حال منزوی ساختن خود از دیگر بخشهای جهان است. به همین دلیل اکنون بسیاری از کشورها در مورد آینده رهبری آمریکا در جهان و نقش آفرینی کاخ سفید دچار تردید شدهاند، زیرا مقامهای واشنگتن خود را از صحنههای بینالمللی دور میکنند.

«سیسیلیا مالمستروم» از کمیسیونرهای اتحادیه اروپایی اعتقاد دارد به طور کلی دولت ترامپ، با بیرون کردن واشنگتن از امور جهانی، ضمن ایجاد اختلالهایی برای کشورش و دیگران به اتحادیه اروپا قدرت عمل بیشتری برای دخالت در امور بینالمللی داده است.

از این رو اقدامهای کاخ سفید خلأیی را در عرصه بینالمللی ایجاد میکند. اگر یک بازیگر از خواست، قدرت و امکانات کافی در عرصه جهانی برخوردار باشد، میتواند جای خالی آمریکا را پر کند.

تحلیلگران اقتصادی هم میگویند بخشی از ضرر این اقدام، دامان تجارت همین کشور را میگیرد. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد آمریکا با این قانون به اقتصاد خود لطمه میزند، زیرا بسیاری از کشورهای دیگر همچون اروپا، چین و روسیه اقدام مشابهی انجام میدهند.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند مشکل تولید در آمریکا با تعرفه بر صنایع فولادی حل نخواهد شد. افزایش تعرفهها بیشتر از همه به اقتصاد آمریکا صدمه میزند. در گذشته تمرکز سرمایهگذاریهای ترامپ بر هتل و برجهای ادارای بوده و وی شناخت چندانی از کارهای تولیدی با صنایع فولادی ندارد. کاهش مواد اولیه و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت فولاد میتواند تأثیر زیادی را بر قیمت تمام شده کالا در دیگر صنایع داشته باشد.

تحلیلگران اعتقاد دارند تلاش ترامپ برای حمایت از صنایع فولادی آمریکا به قیمت ضرر دیگر صنایع و بیش از همه صنعت خودروسازی آمریکا تمام میشود، زیرا بشدت به مواد اولیه خام محتاج است. اگر ترامپ میخواهد به وضعیت صنایع فولادی بپردازد، بهتر است واقعیتها را در مورد دیگر صنایع نیز در نظر داشته باشد.

مقابله چین با اقدامات تجاری آمریکا

چین اعلام کرد با توجه به اینکه افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا، نظم تجاری جهان را مختل خواهد کرد، برای مقابله با این اقدام با دیگر کشورها همکاری میکند.

همزمان وزارت بازرگانی چین در بیانیهای آورده آمریکا مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کرده است.

این بیانیه تاکید میکند با این حرکت آمریکا، ساختار تجارت چند منظوره جهانی مخدوش شده است و چین برای حراست از منافع خود و دیگر کشورها و مقابله با آمریکا با آنها همکاری خواهد کرد.کمیسیون اروپا و نخستوزیر کانادا که کشورش بزرگترین فروشنده فولاد به آمریکاست و ۴۱ درصد از نیاز فولاد آن کشور را تأمین میکند گفتهاند علیه آمریکا تلافی خواهند کرد.به گفته چین در صورتی که آمریکا تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد از چین را عملا افزایش دهد این کشور نیز در مقابل اقدامات تلافیجویانه در نظر خواهد گرفت.

چین همچنین به آمریکا هشدار داده است اقدامات خطرناک آن کشور باعث بروز جنگ تجاری خواهد شد که برای هیچ طرفی نتایج برد ـ برد ندارد.

رئیس اداره بازرسیهای وزارت بازرگانی چین نیز گفت: آمریکا اصلاً به منافع پکن اهمیت نمیدهد و مقررات سازمان تجارت جهانی را مورد بی توجهی قرار داده است.

وی گفت چین تدابیر لازم را برای مقابله و پاسخگویی به آمریکا در نظر خواهد گرفت و بر این باور است اعمال تعرفههای آمریکا روی واردات مواد خام که از ۱۷ تا ۸۱ درصد است خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی است.

در همین حال هنگ کنگ در اقدامی نادر تصمیم آمریکا را برای بالا بردن تعرفه روی واردات آلومینیوم از این شهر بندری محکوم کرده و آن را خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی دانسته است.

اداره توسعه اقتصادی و تجاری هنگکنگ با انتشار بیانیهای آورده است کشاندن هنگکنگ به جنگ تجاری چین و آمریکا حرکتی ناشایست از سوی واشنگتن است.

آمریکا قصد دارد برای واردات این فرآورده از هنگ کنگ ۶/۲۳ درصد تعرفه اعمال کند و به همین سبب این شهر رسماً به کنسولگری آمریکا در هنگکنگ اعتراض کرده است.

در بیانیه اداره هنگکنگی آمده است این شهر به هیچوجه برنامه آمریکا را تأیید نمیکند و بر این باور است واشنگتن با انتساب اتهامات واهی بهدنبال افزودن بر تعرفههاست. مقامهای هنگکنگ در روزهای اخیر با چند نهاد اقتصادی و تجاری از جمله اتاق بازرگانی آمریکا در هنگکنگ ملاقاتهایی داشته و اعتراض خود را به اطلاع آنها رساندهاند.

اتاق بازرگانی آمریکا در هنگکنگ این مساله را نگرانی متقابل خوانده و تصریح کرده بهتر است برای حل مساله، مقامهای دولتی هنگکنگ با دولت آمریکا وارد گفتوگو شوند.

آمریکا در نظر دارد این میزان تعرفه را علیه هنگ کنگ و چین و چند کشور دیگر اعمال کند و همزمان تصمیم دارد بر فولاد وارداتی از چین و
۱۱ کشور دیگر ۵۳ درصد تعرفه در نظر بگیرد. چین برای رفع نگرانیها و کاستن از تنشهای فزاینده تجاری با آمریکا، کارشناس و مشاور اقتصادی این کشور را از یک هفته قبل بهعنوان فرستاده ویژه راهی آمریکا کرده است.

تنشها میان چین و آمریکا در حال تشدید است بخصوص وقتی چین اعلام کرد میزان مازاد تجاری این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی در برابر آمریکا به ۲۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده که
۶/۸ درصد بیش از سال ۲۰۱۶ میلادی است و ۶۵ درصد از کل مازاد تجاری این کشور را شامل میشود.

خودروسازان اروپایی هم تهدید شدند

رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد در صورت اقدام تلافی جویانه اتحادیه اروپا در قبال طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم، بر واردات خودرو از اروپا نیز تعرفه وضع خواهد کرد.

به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که همچنان اعمال فشار بر شرکای تجاری خود را ادامه میدهد، این بار تهدید کرد در صورت اقدام تلافیجویانه اتحادیه اروپا در قبال طرح تعرفه فولاد و آلومینیوم، بر واردات خودرو از اروپا نیز تعرفه بیشتری وضع خواهد کرد.

توییت جدید ترامپ نشان میدهد، وی حاضر به کوتاه آمدن در مورد منافع تجاری آمریکا نیست و این مساله احتمال اقدام تلافیجویانه و وقوع یک جنگ تجاری را افزایش داده است.

ترامپ در توییترش نوشت: «اگر اتحادیه اروپا میخواهد تعرفههای بالا و موانع موجود بر سر راه فعالیت شرکتهای آمریکایی را در اروپا بیش از پیش افزایش دهد، ما بر خودروهای وارداتی آنها که به صورت رایگان در حال سرازیر شدن به آمریکاست، مالیات وضع خواهیم کرد. آنها باعث شدهاند فروش خودروهای ما (و سایر محصولاتمان) در اروپا ناممکن شود. عدم موازنه تجاری بزرگی این وسط وجود دارد.»

دولت آمریکا هم اکنون تعرفه ۵/۲ درصدی بر خودروهای مونتاژشده در اروپا و تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای ون و پیکاپ ساخت اروپا اعمال میکند. اروپا نیز تعرفههای ۱۰ درصدی بر خودروهای ساخت آمریکا اعمال میکند.

ترامپ همچنین طی سخنانی در یک مراسم جمعآوری کمک مالی در فلوریدا با انتقاد از اروپا عنوان کرد، آنها تعرفهها را بالا نخواهند برد و با ما به شکل وحشیانهای رفتار کردهاند.

کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا در سخنرانی در دانشگاه هاروارد اظهارکرد، اتحادیه اروپا برای «دفاع از صنایع اروپایی و سیستم تجاری جهانی» به تعرفههای جدید دولت آمریکا پاسخ خواهد داد.

وی اقدام ترامپ را اقدامات یکطرفه حمایتگرایانه خواند که تنها به فرصتهای شغلی لطمه نمیزند، بلکه کل سیستم قوانینی را که به کارکرد اقتصاد جهانی کمک میکند، آسیب میرساند.

پکن خرید هواپیما را کاهش میدهد

به دنبال تشدید منازعات تجاری میان چین و آمریکا و افزایش اختلافات طرفین، پکن اعلام کرد در آینده خرید هواپیمای مسافربری را کاهش خواهد داد.

اداره امور اقیانوسیه و آمریکای وزارت خارجه چین در بیانیهای از سیاستهای تجاری آمریکا علیه پکن بشدت انتقاد کرده و آورده است با توجه به برخی از مسائل موجود و در راستای اتکای چین به تواناییهای خود، در آینده خرید هواپیمای مسافربری از آمریکا کاهش خواهد یافت.

بوئینگ، شرکت هواپیمایی آمریکایی است که برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۶۰ درصد از بازار چین را در اختیار دارد و بخش دیگری از این بازار نیز در اختیار ایرباس است.بیانیه این اداره که در آن بارها آمریکا به دلیل اقدامات تجاری ضدچین مورد هجمه قرار گرفته است، میافزاید چین دیگر توان ساخت بسیاری از کالاها و فناوری آن را در اختیار دارد و در آینده خرید میکروچیپها و بسیاری از اقلام و وسایل الکتریکی نیز از آمریکا کاهش خواهد یافت. این بیانیه گزارش سالانه سیاست تجاری آمریکا برای سال ۲۰۱۸ را که سازمان تجارت بینالمللی این کشور منتشر کرده به باد انتقاد گرفته است. در سیاست سالانه تجاری آمریکا از چین و روسیه انتقاد شده و آنها دارای سیاست خصمانه توصیف شدهاند. بیانیه چین میافزاید که این کشور هرگز درهای تجارت به روی دنیا را نبسته بلکه فضا را بازتر کرده و در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۳۰درصد از رشد اقتصادی جهان به چین وابسته بوده است. بسیاری از کشورها به آمریکا هشدار دادهاند که جنگ تجاری با چین به صلاح این کشور نیست و پکن نیز تأیید کرده است در این صورت خود را آماده برخورد تجاری خواهد کرد.در سند تجاری آمریکا آمده است چین دارای جایگاه اقتصاد بازار نیست و نباید اجازه داد این کشور در زمینههای دولتی و بازار نفوذ کند، زیرا با این کار مقررات سازمان تجارت جهانی را خدشهدار میکند. وزارتخارجه چین در بیانیه خود سیاستهای تجاری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و از وضعیتی که واشنگتن برای پکن ایجاد کرده ابراز نگرانی کرده است.

هشدار فایننشال تایمز به جنگ تجاری

هیچکس نباید اوجگیری تنش تجارت جهانی را که نتیجه تصمیم دونالد ترامپ برای وضع تعرفههای فولادی به دلایل امنیتی ملی است، کم اهمیت انگارد.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با این مقدمه نوشت: اعلام تعرفههای ۲۵ درصدی جهانی برای واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات آلومینیوم از سوی رئیسجمهور آمریکا برای یک دوره نامحدود، اقدامی کم سابقه در سیستم تجارت جهانی به شمار میرود.

تعرفههای پیشنهادی برای فولاد از بسیاری از تعرفههای ضددامپینگی که محصولات فولادی خاص را در دولتهای بوش و اوباما هدف میگرفت از نظر گستردگی، مدت و توجیهشان متفاوت هستند. هریک از این موارد نگرانکننده بوده و تاثیر آن به طور کلی اقتصاد آمریکا و احیای جهانی را تهدید میکند.

این تعرفهها از توصیههای وزارت بازرگانی که برآورد کرده بود یک مالیات جهانی اندک، واردات فولاد را ۳۷ درصد و آلومینیوم را ۱۳ درصد کاهش خواهد داد، فراتر میرود. این تعرفهها که حدود ۲ درصد از واردات کالاهای آمریکا را پوشش میدهد، بسیار فراتر از تعرفههای واردات ماشین لباسشویی و پنلهای خورشیدی هستند که در ژانویه از سوی دولت آمریکا اعلام شدند. در چنین ابعادی تعجب ندارد که چین، کانادا و اتحادیه اروپا از تلافی صحبت کردند.

بازندگان افزایش تعرفهها، مصرفکنندگان فولاد در آمریکا از جمله شرکتهای تولیدکننده سلاح برای حمایت از امنیت آمریکا و کارمندان آنها خواهند بود که شمارشان بسیار بیشتر از ۸۰ هزار کارگر فولادسازی است که از تدابیر حمایتی اخیر دولت بهرهمند میشوند. اشتیاق عمومی برای احیای زیرساخت آمریکا اکنون هزینه بیشتری خواهد داشت و هزاران شغل آمریکایی با تدابیر حمایتی که در صنایع دیگر اعلام شدهاند، در معرض خطر قرار گرفتهاند. وعده رئیسجمهور آمریکا برای حفظ این تعرفهها به مدت طولانی به هزینههای مذکور اضافه میکند. قانون سال ۱۹۶۸ که این تعرفهها بر مبنای آن استوار هستند نظارت چندان و بازبینی را طلب نمیکند. سایر کشورها ممکن است اجازه پیدا کنند تا درخواست معافیت کنند اما این مساله هنوز مشخص نیست.

ممکن است ترامپ از لفاظی خود عقب‌‌نشینی کند، اما این تعرفهها منافع استراتژیک آمریکا را تضعیف خواهند کرد. به جای اینکه این تعرفهها به هدف اصلی که چین است، اصابت کند این متحدان آمریکا از جمله کانادا، کرهجنوبی و آلمان خواهند بود که بشدت لطمه خواهند دید.

علی بختیاری

منبع : جام جم آنلاین

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2021 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.