توسعه سواحل مکران و اروندرود یا تکمیل بازسازی آبادان!

التزام - محمود رضا شیرازی - بـرای بـازسـازی زیـر سـاخت هـای عمـران شهـری آبـادان فقـط در حـوزه ی عملکـردی شهـرداری بــه بیش از یک هـزار میلیـارد تـومـان اعتبـار نیـاز هست. shirazi-mardom.ir
توسعه سواحل مکران و اروندرود یا تکمیل بازسازی آبادان!

یکـی از راه هـای پیشـرفت و تـوسعـه شهـری ، داشتـن بـرنـامـه و یـا بـه عبـارتـی نقشـه راه است . تــا بـراسـاس آن امـکان بـرنـامـه ریـزی و عملیـاتی کـردن پـروژه هـا فـراهـم گـردد. داشتـن بـرنـامــه از بـاری بـه هـر جهت کـار کـردن جلـوگیـری مـی نمـایـد. از تخـریب زیـر سـاخت هـا و فـرسـایش آنهـا کـاستـه و بـه بـالا بـردن کیفیت کـارها و هـدف دار شـدن سـازمـان متبـوع و از جمـله شهـرداری کمـک مـی نمـایـد .
در شهــرداری آبـادان نیـز در اولیـن اقـدام در ابتـدای شـورای چهـارم ( فعـلی ) وبـر اسـاس مطالعـــات مشـاور و کـارشنـاسـان دست انـدر کـار یـک بـرنـامـه ۵ سـالـه راهبـردی تهیـه و بـه تصـویب شـورای اسـلامـی شهـــر رسیـد کـه تـوسعـه همـه جـانبـه شهـــر را در ابعـاد گـونـاگـون از جمـله عمـرانـی ، خـدمـاتـی ، اجتمـاعـی و فـرهنـگی در بـر مـی گـرفت .
بـا تنظیـم و ابـلاغ ایـن بـرنـامـه ، تنظیـم بـودجـه هـای سـالانـه در شهـرداری آبـادان از سلیقـــه ای و بـاری بـه هـر جـهت بـودن خـارج و هـدفمنـد گـردیـد و بـودجـه بـر اسـاس بـرنـامــه پنـج سـالـه تنظیـم و بـه صحـن شـورای شهـر مـی رفت .
تمـام پـروژه هـای بـزرگ و کـوچکـی کـه مـردم شـریف و قـدرشنــاس آبـادان در فـواصــل کـوتــاه مـدت ، شـاهـد افتتـاح و بهـره بـرداری آن بـودنـد، از دل ایـن بـرنـامـه بیـرون مـی آمـد .
متـاسفـانـه بـزرگتـریـن مشـکل مـدیـریـت در کشـورهـای در حــال تـوسعــه یــا جهـان سـومـی اینست کـه بـه محض بـر کنـاری و یـا تعـویض مـدیـر یـک سـازمـان ، مـدیـر بعـدی بـدون تـوجـه بــه وجـود بـرنـامـه احتمـالـی مـدون و مصـوب و صـرفـا بـر اسـاس سـلیقـه شخصـی و تشخیـص فـردی و یـا بـانـدی عمـل کـرده و نتیجـه آن مـی شـود که شهـرونـدان محتـرم در مـاه هـای اخیـر در عمــلکرد شهـرداری آبـادان مشـاهـده نمـودنـد .
گـر چـه هـدفـم از نـگارش ایـن مـطالب هـرگـز نقـد شهـرداری فعلـی و عمـلکرد ضعیف اعضـا ء شـورای شهـر نیست ولـی خـواستـم یـاد آور شـوم کـه در تـدویـن بـرنـامـه مـورد اشـاره حتـی نیـاز محـــلات ۲۴ گـانه شهـر آبـادان در ابعـاد مختـلف عمـرانـی بـر آورد و تعیین گـردیـد و بـه اعتبـاری کـه بتـوانــد شهـر آبـادان را بـه یـک شهـر طبیعـی بـا داشتـه هـای اولیـه ، یعنـی همـان شـاخص هـایـی کـه قبـل از شـروع جنـگ تحمیـلی داشتـه بـرسـانـد اشـاره نمـوده ایـم .
در بـررسـی کمبـود هـا ، و نیـاز هـای اسـاسـی و اولیـه ی ۲۴ محـله ی بـزرگ شهـر آبـادان بـه تفکیـک شـاخص هـای عمـران شهـری در حـوزه عمـلکردی شهـرداری بـه مبلغــی بیش از یـک هــزار میلیــارد تـومـان نیــاز هست . ایـن بـرآورد مـربـوط بـه ســال۱۳۹۴ بـوده است کـه مـی تـواند با افـزایش نـرخ تـورم بـه آن به یـک هـزار و یکصـد میـلیـارد تـومـان بـرسـد .
ایـن نیـاز منـدی هـا در محـلات ۲۴ گـانـه بـه شـرح ذیـل است .

همـانگـونـه کـه در متـن ایـن جـدول مشـاهـده مـی فـرماییـد جمـع کـل مسـاحت سـواره رو کـه نیـاز بـه آسفـالت و روکش دارد در محـلات آبـادان بـالغ بـر۳,۱۲۸,۵۷۶ متـر مـربــع بـوده و طــول جــدول کــاری مــورد نیــاز در محــلات مــذکـور ۷۲۲,۵۰۰ متــر طــول و مســاحـت پیــاده روی مــورد نیـاز ۱,۰۸۳,۷۵۰ متـر مـربـع مـی بـاشـد کـه بـرای اجـرای عمـلیات عمـرانـی هـزینـه زیـر سـازی و دفـع آبهـای سطحـی بـه اعتبـاری بـالـغ بـر ۶,۲۵۷,۱۵۲ ریـال ( بیش از ۶۲۵ میـلیــارد تـومـان) نیـاز دارد .
هـزینـه آسفــالت مــورد نیــاز محــلات بــه مبـلغـی بـالـغ بــر ۲,۱۹۰,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰ ریـال یعنـی بیش از ۲۱۹ میـلیـارد تـومـــان و هـزینـــه جـدول کــاری در محـلات نیـز بـه مبـلغـی بـالـغ بـر ۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـــال یعنـی ۳۶ میـلیـارد تـومـــان و هـزینـــه پیــاده رو ســازی بـرابـر بــا ۹۷۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال یعنــی بیش از ۹۷ میـلیـارد تـومـان و هـزینــه اجـرای فضــای سبــز و پـارک محـله ای و سـرویـس بهـداشتـی آنهـا ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــال یعنـی بیش از۶۶ میـلیــارد تـومـان و بــه ایـن تـرتیب جمـع کـل اعتبـار مـورد نیـاز شهـر آبـادان بـرای بـازسـازی زیـر ســاخت هـای اولیـه در حـوزه ی عمـلکـردی شهـرداری بیش از ۱۰,۴۴۹,۷۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ریـال یـا همـان یـک هـزار میـلیـارد تـومـان مـی بـاشـد .
وظیفـه تـامیـن ایـن اعتبـار بـا کـیست ؟ مسـلمـا وظیفـه تـامیـن اعتبــار مـذکـور بـا دولت است چـرا کـه آبـادان در طـول ۸ سـال دفـاع مقـدس خـط مقــدم جبهــه بـوده و تمـام زیـر سـاخت هـای دوران پـر افتخـار شهـری خـود را بـرای دفـاع از کیـان میهـن اسـلامی و بـا تقـدیـم بیش از ۴ هـزار شهیــد از دست داده و متـاسفـانـه در طـول دوران بـازسـازی و بـه دلایل مختـلف در آن سـالهـا نتـوانست مجــددا بـه شـاخـص هـای اولیـه خـود بـرسـد .
در سـالهـای اخیـر و در قـالب اجـرای بـرنـامـه ایـن شـاخـص هـا جـابـه جـا شـدنـد و ارتقـا یـافتنـد ولـی ایـن کـافـی نیست . بـرای تـامین اعتبــار مـورد نیـاز گفتـه شــده نیـاز بــه تــلاش مضـاعـف و هـدفمنـد نمـاینـدگـان مجـلس برای لحاظ نمودن تکمیل بازسازی شهر ابادان در برنامه ششم توسعه و همچنیـن تعهـد مـدیریت شهـرداری و شـورای شهـر بــرای اجــرا ی بـرنـامــه هــای مصــوب است تـا شـاهـد افـزایش هـزینـه هـای گـزاف و تحمیـل آنهـا بـر پیـکره ی مجـروح و جـانبـاز شهـر آبـادان بیش از ایـن نبـاشیـم . تخـریب جـداول و تعـویض غیـر کـارشنـاسـانـه آنـها ، تخـریب پـروژه هـای راه بـردی و جـابجـایـی آنـها بـه صـورت غیـر کـارشنـاسـی در مـاه هــای اخیـر خسـارات میـلیـاردی زیـادی بــه بـدنــه شهــر آبـادان وارد کــرده وتنهــا راه اصــلاح وضعیت مـوجـود بـازگشت بـه بـرنـامـه و اجـرای کـار در قـالب بـرنـامـه است .

shirazi-mardom.ir

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2021 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.