کاﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯشی «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﺩﺭ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ «ﺍﻳﻮﺏ ﻣﺮﻭﺍﻧﻲ‌ﭘﻮﺭ» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ خوزستان، جمعه هفته جاری ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯشی «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﺩﺭ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.التزام: کاﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯشی «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﺩﺭ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» در شادگان اظهار کرد: این کارگاه آموزشی جمعه هفته جاری در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار خواهد شد. ﻣﺎﺟﺪ ﺭستمی‌ﺯﺍﺩﻩ اضافه کرد: این کارگاه آموزشی با حضور «ﺍﻳﻮﺏ ﻣﺮﻭﺍﻧﻲ‌ﭘﻮﺭ» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ‌ﻫﺎی ﺩﺍخلی ﻭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ، برگزار می‌شود.
کاﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯشی «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﺩﺭ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ «ﺍﻳﻮﺏ ﻣﺮﻭﺍﻧﻲ‌ﭘﻮﺭ» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ خوزستان، جمعه هفته جاری ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯشی «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﺩﺭ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
التزام: کاﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯشی «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﺩﺭ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ» در شادگان اظهار کرد: این کارگاه آموزشی جمعه هفته جاری در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار خواهد شد.

ﻣﺎﺟﺪ ﺭستمی‌ﺯﺍﺩﻩ اضافه کرد: این کارگاه آموزشی با حضور «ﺍﻳﻮﺏ ﻣﺮﻭﺍﻧﻲ‌ﭘﻮﺭ» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ‌ﻫﺎی ﺩﺍخلی ﻭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ، برگزار می‌شود.

 

ﻭی با بیان اینکه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﺍﻥ تصریح کرد: ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻼ‌ﺵ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻴلمساﺯی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮی ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ در پایان، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ بوده ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ فیلمساﺯﺍﻥ ﺷﻮﺩ.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.