سَمَکت التیلاپیه

التزام - مرد عبدالحسین المجیدماویقصیدة مربعة تحکی الحالة التی یمر بها سمک الدورق من قِبَل سمکت التیلاپیا الموجوده فی هور الدورق ( تالاب شادگان ) موجهه الی دائره البیئه :   یبچی الهور گِصبه ویِون بَردیهمِن اتیلاپیه الشَرسه الغِزَت میّه***یبچی الهور گِصبه و دَم تِهِل عینهوالبَردی یِوِن و الحِزِن عَم طینهو الهَم سره و سَدّه ابکل گواهینهیِنخه ابصوت وین اهل الفلاحیه
سَمَکت التیلاپیه

التزام – مرد عبدالحسین المجیدماوی
قصیده مربعه تحکی الحاله التی یمر بها سمک الدورق من قِبَل سمکت التیلاپیا الموجوده فی هور الدورق ( تالاب شادگان ) موجهه الی دائره البیئه :

 

یبچی الهور گِصبه ویِون بَردیه
مِن اتیلاپیه الشَرسه الغِزَت میّه
***
یبچی الهور گِصبه و دَم تِهِل عینه
والبَردی یِوِن و الحِزِن عَم طینه
و الهَم سره و سَدّه ابکل گواهینه
یِنخه ابصوت وین اهل الفلاحیه
***
یبچی الهور گصبه و حالته حاله
مِن کثر الحِزِن مالوم دلّاله
یِربه ابوسط مایه الیوم چَتاله
سمچه امخبّله وبالاصل خکریه
***
مَدری امنین إجَت وستَفحِلَت هایه
دِمرَت کل سمچنه و لَوِثَت مایه
شاخَت بل ثنیه و عَلِگَت رایه
وشگَد ما کِلَت خِلصَت البنیّه
***
عله البنّی شغلها اتدوّر ادواره
مِن تمشی ابمشیهه احساب طیّاره
ملعونه و خبیثت طبع غدّاره
تِتغَدّه ابشِلِج والعشه ابحمریه
***
شِلعَتلک البِرزَم شَلِع مِن گاعه
والشبّوط عدها ابشان یواعه
بسم الشانگه المجرمه الخداعه
مِن بین الشهن تطلع الخشنیه
***
ما خَلّت ابیاحه و کلَت حته الدود
و النه یوم یوصَل سِمَچ ما موجود
حَگه الهور مِن یِلبَس اهدوم السود
بیءه و چن ولاهی احساب مَعنیه
***
واجب عله البیئه اتگوم بل ملزوم
و اتحارب صدگ تیلاپیایه الشوم
ترضه الهور یِنذَل و السمچ مهضوم
وخاف الطیر هَم تاکِل دَحاریه
***
هَل سمچه الغریبه امنین اجت لینه
دَشَّت هورنه و تِرسَت سواجینه
اذا نِسکِت یروح اضیاع بنّینه
وبینه اتگوم تِتشَمَت الواویه
***
خَل نِلبَس حِزِمنه او نهجم اعلیها
مثِل سَبیَت سمچنه کون نسبیها
تِستاطن بَرضنه لا نخلیها
خَل تِشبَع لَحَم بیهه الجریذیه
***
مِن نِسکِت هضیمه و هل عمل مخطور
تِتبَدَل مصیبه عیشت اهل الهور
والتسکن الهور اتهاجر المعشور
ترکض للشرایِک عَله الیومیه
***
ثَروَت سِمَچ عدنه ابوصف ماتِنقاس
صار الهه زمان اتعیش بیهه الناس
مَعنیه الحکومه ولازم اتشِد راس
إتزِم تیلاپیه و تِطرِد الیریّه
***
ذَنی اثنینهِن بالمای فَتّاکات
والتیلاپیه اکثَر خَطَر بالذات
لَنواع السِمَچ آفات محسوبات
والسِمچه ابسَبَبهِن صارت اشویه
***
مَشکور الیِرید ایساعِد ابهَالباب
یِسعِفنه ابحِلوله ابمعرفه و اسهاب
مِن یا هور اجَت وبیا طُرُق و اسباب
والأخ أریَحی نِشکر مَساعیّه

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2021 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.